Przedsiębiorstwo 4.0 nowym obliczem biznesu

przemysł 4.0

Instytut INTL to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza specjalizująca się w usprawnianiu i optymalizacji procesów Logistycznych w przedsiębiorstwach oraz obsłudze rynków wschodnich. Firma pomaga innym podejmować odpowiednie decyzje dotyczące Logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. O nowych możliwościach dotyczących Przedsiębiorstw 4.0  z Arkadiuszem Żurkiem, Dyrektorem Generalnym Instytutu INTL Sp. z o.o. rozmawiała Paulina Purgał z NaszBiznes.

Czym wyróżnia się przedsiębiorstwo 4.0?

Przedsiębiorstwo 4.0 wyróżnia się na tle innych zaawansowaną transformacją cyfrową łańcuchów wartości, produktów, usług i mo­deli biznesowych. W minionej epoce pierw­sza rewolucja przemysłowa przyniosła nam maszynę parową i mechanizację. Jej wyna­lezienie, a następnie wdrożenie silnika paro­wego wprowadziło ludzkość w erę industria­lizacji. Wraz z drugą rewolucją przemysłową nastąpiła elektryfikacja, dzięki elektryczności silniki parowe zostały wyparte, zaś linie pro­dukcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach. Powstanie komputerów i cyfryzacja to już przemysł 3.0. Nowe urządzenia, czyli kom­putery i układy scalone przetwarzania danych umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Dzięki temu maszyny zyskały większą wydajność, precyzję i elastycz­ność, a proces cyfryzacji umożliwił osiągnięcie coraz wyższych stopni automatyzacji. Obec­na czwarta rewolucja przemysłowa właści­wie dzieje się na naszych oczach, od kilku lat w największych firmach na całym świecie trwa gruntowna transformacja cyfrowa, integracja systemów i tworzenie sieci. Przemysł 4.0 inte­gruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi Z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa oraz z działu IT do kompo­nentów. Przyjmuje się, że jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw jest zaawansowanych cyfrowo i bierze udział w rewolucji przemy­słowej 4.0, natomiast zmiany postępują na tyle szybko, że odsetek ten ma wzrosnąć do 70% w 2020 roku, czyli wciągu 2 lat będzie dotyczył praktycznie większości osób aktywnych i pracujących zawodowo.

Jakie są zalety tego typu przedsiębiorstwa?

Jest wiele zalet dla firm, które wdrażają u siebie koncepcję Przedsiębiorstwa 4.0. Środowisko Przemysłu 4.0 wspiera pracowników firmy jak nigdy dotąd zapewniając dostęp do praktycz­nie każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, co umożliwia ekonomiczną i bardzo efektywną produkcję zindywidualizowanych wyrobów i krótkich serii (tzw. Mass Customization). Firmy, które wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, mogą obniżać koszty produkcji i w sposób elastyczny reagować na zmiany i wymogi, które dyktuje rynek, tym samym są bardziej konkurencyj­ne. Dzięki usieciowieniu i wymianie danych, przedsiębiorstwa mogą produkować nie tylko bardziej ekonomicznie, ale przede wszystkim zdecydowanie szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów. Czas poświęcony na dostosowanie maszyn do nowych wymogów jest zredukowany do minimum, a równocze­śnie następuje wzrost elastyczności na sperso­nalizowane zapytania klientów.

Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle

Rola człowieka w kontekście czwartej rewolucji wiąże się ściśle z robotyzacją, ale roboty nigdy nie zastąpią we wszystkim ludzi Przemysł 4.0 nie ma na celu tworzenia fabryk, w których ludzie w 100% zostają zastąpieni przez roboty. Przemysł 40 sprawia, że fabryki stają się po prostu lepszym i bardziej kreatywnym miejscem pracy Ludzie są niezmiennie najważniejsi w każdej organizacji, a dzięki nowym rozwią­zaniom otrzymają znacznie większe wsparcie niż do tej pory. Procesy zaradzania produkcją w dotychczasowym kształcie ulegną istotnej zmianie. Pracownicy dotychczas podejmujący kluczowe decyzje i odpowiadający za koordy­nowanie procesu produkcji zostaną przesunięci do nowej roli. Będą musieli wykształcić nowe zdolności w zakresie zaprogramowania proce­su, zdefiniowania procedur i przekazania całości inicjatywy maszynom, nowym nadzorcom procesu. Zmiany te wydają się trudne z punktu widzenia olbrzymich różnic pokoleniowych osób w niej uczestniczących. Firmy będą zmuszone do znalezienia liderów, którzy tę zmianę przeprowadzą i zainspirują organizację oraz odpowiednio zmotywują starszych pracowni­ków do dalszego rozwoju w nowych obszarach w myśl tezy, że Przemysł 40 to przede wszyst­kim ewolucja. Kluczem jest dostosowywanie się do nadchodzących zmian.

lnstytut INTL wdraża ideę Przemy­słu 4.0

Od samego początku powstania Instytutu Innowacji i Nowoczesnych Technologii w logistyce podążaliśmy, jak sama nazwa wskazuje, za nowymi technologiami i wyzwaniami, jakie niesie współczesny świat. Jesteśmy świadomi nadchodzących wielkimi krokami zmian, któ­re wiążą się z rewolucją 40 zarówno w prze­myśle, jak i logistyce. Dlatego też wspieramy naszych klientów przy tych zmianach. Sami wewnątrz naszej organizacji również przygo­towujemy się do wdrożenia Internet off Things, współpracujemy z wyższymi uczelniami w za­kresie transferu i wymiany danych w obrębie iCloud. Na chwilę obecną pracujemy nad nowym modelem funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa w kontekście tych wyzwań. Trudno jednak mówić, żeby wdrożyć wszystko od razu, ponieważ inaczej te zmiany mają się do firm produkcyjnych, a zgoła inaczej do usługowych, tym bardziej takich małych jak nasza. W każdym razie podążamy za nimi i nie chcemy zostać w tyle. Obecnie koncen­trujemy się nad naszym flagowym projektem badawczym, jakim jest praktyczne wykorzy­stanie dronów w obiektach wielkoprzemysłowych i logistycznych.

Czytaj poprzedni

Polskie Forum Hartownicze – Heat Treatment Forum

Czytaj następny

Galwanizacja – definicja i zastosowanie